Algemene Voorwaarden


 

Artikel 1 De overeenkomst

 1.1) De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier

aan Vedanta Yoga.

 1.2) Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

 1.3) Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.

 1.4) Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2 Betaling

 2.1) De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van de maand te betalen middels overschrijving naar het ABN AMRO rekeningnummer xxxxxxxxx ten name van Vedanta Yoga .

 2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Vedanta Yoga het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

 2.3) Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

 2.4) De tarieven zijn gebaseerd op een jaarprogramma waarin er geen lessen zijn op feestdagen en in de kerstvakantie. In de zomer is er een aangepast lesprogramma.

 

Artikel 3 Uitsluiting

 3.1) Vedanta Yoga heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een les te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 3.2) Vedanta Yoga heeft het recht de toegang van de lessen, zonder opgave van reden, van de deelnemer te weigeren.

 

 Artikel 4 Gemiste lessen

 4.1) Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

 4.2) Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met Vedanta Yoga zodat een betalingsregeling getroffen kan worden.

 

Artikel 5 Annulering door Vedanta Yoga

 5.1) Vedanta Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.

 5.2) Vedanta Yoga heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

 

Artikel 6 Wijzigingen

 6.1) Vedanta Yoga behoudt zich de vrijheid voor de Algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen.

 U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 7.1) Vedanta Yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.

 7.2) Vedanta Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.

 

Artikel 8 Toepasselijkheid en geschillen

 8.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Vedanta Yoga betreffende deelname aan lessen of houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

 8.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd

door Vedanta Yoga 

 8.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Vedanta Yoga behoudens hogere voorziening.

 

Artikel 9  Opzeggen

 9.1) Na verloop van het abonnement loopt het abonnement automatisch door, maar kan er per maand opgezegd worden. Het abonnement wordt dan voor de eerste van de eerstvolgende maand stopgezet.